Klachtenregeling

Natuurlijk hopen wij dat het nooit nodig is maar als er echt iets is waar wij niet uitkomen en u als klant bent van mening dat u tekort gedaan bent dan is er altijd nog een klachten regeling.

U kunt bij de geschillen commissie van de stichting audicien registratie te rade gaan wat u kunt doen. door uw vraag voor te leggen per mail 

info@audicienregister.nl

voor een goede verwerking van de hoortoestel aanpassing en vergoedingsaanvragen zijn er klant gegevens nodig omtrent naw,bsn,polisnr. etc. 

Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het goede verloop van de aanpassing en opgeslagen in het klanten dossier de audicien heeft geheimhoudingsplicht omtrent de persoonljke gegevens tenzij klant toestemming geeft om deze door te geven aan derden o.a. huisarts of zover een wettelijke verplichting is omtrent het verstrekken van de informatie.

de gegevens zullen niet voor marketing doeleinden gebruikt worden.